Tilflyttere

Her vil du kunne lære alt hvad du behøver at vide — som tilflytter — om grundejerforeningen Kildevangen.

vedtægter

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23/10-1974 med enkelte ændringer vedtaget d. 11/5-1976, 30/11-2010 og 26/11-2014. Vedtægterne findes her på foreningens hjemmeside under “Dokumenter”. Alle grundejere har pligt til at være medlemmer i foreningen og betale det på generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent.

Generalforsamling og bestyrelse

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i november, hvor valg til bestyrelsen sker i henhold til vedtægterne. Bestyrelsens sammensætning fremgår af referatet fra seneste generalforsamling. Du kan også se den her på hjemmesiden under “Bestyrelsen”.

Kontingent

Kontingentet til grundejerforeningen og evt. indbetaling til vedligeholdelseskontoen opkræves af grundejerforeningen, sædvanligvis i slutningen af januar eller starten af februar og indeholder kontingent til grundejerforeningen samt et depositum for deltagelse i fællesarbejde (refunderes ved deltagelse i én hel arbejdsdag, se også punktet Fællesarbejde).

De enkelte beløbsstørrelser er fastsat på seneste generalforsamling og fremgår af referat og budget.

Vedligeholdelse af vejen

Kildevangen er i 2021 blevet opklassificeret fra privat fællesvej til offentlig vej. Derfor påhviler fremtidig vedligeholdelse af vejen Favrskov Kommune.

Snerydning

Favrskov Kommune er ansvarlig for snerydning på vejen. Ved evt. manglende saltning eller rydning kan man kontakte Trafik & Veje gennem kommunens telefonnummer 8964 1010. Alternativt kan man bruge e-mail: trafikogveje@favrskov.dk.

Yderligere info findes på kommunens hjemmeside:
favrskov.dk/borger/trafik-og-veje/vintertrafik.

Fortove og kantsten

Alle grundejere skal selv holde egne fortove i rimelig stand
(sommer og vinter), herunder rydde sne og gruse/salte. Også kantstenene skal holdes fri for ukrudt. Det er med til at forlænge levetiden for vejbelægningen. Om efteråret opfordres grundejerne til at sørge for at fjerne nedfaldne blade fra vej og fortove ud for egen parcel.

Vedligeholdelse af rabatter og fællesarealer

Græsslåning og vedligeholdelse af græsrabatterne langs Kildevangen påhviler efter omklassificeringen Favrskov Kommune. Ved manglende vedligehold kan man kontakte kommunen (se under punktet Snerydning).

Løbende vedligeholdelse, græsslåning, renholdelse mv. af foreningens øvrige fællesarealer påhviler grundejerforeningen. Det tilstræbes at foretage vedligeholdelse på de årlige arbejdsdage, og derudover er det muligt at rekvirere firmaer til opgaven efter behov. Det er bestyrelsen, som rekvirerer assistance til dette.

Fællesarbejde

Ud over den løbende vedligeholdelse er der behov for at gen-nemføre mindre opgaver/projekter i forbindelse med legeplads og fællesarealer. Arbejdsdag afholdes to gange årligt, normalt i april/maj og i august/september. Medvirken til fællesarbejde er en god måde at lære naboer på vejen at kende. Deltagelsen i en af arbejdsdagene betyder, at man får sit depositum retur (se under kontingent). Indbydelse udsendes af bestyrelsen. Datoerne annonceres normalt i første kvartal på Kildevangens hjemmeside eller via mail.

Fællesarealer

Foreningen råder over en række fællesarealer, der frit kan benyttes af alle grundejere:

 • ”Legepladsen”: ud for nr. 22 og 24.
 • ”Højen”: mellem nr. 9 og 13. Tag en tur op på toppen og nyd den gode udsigt og fornemmelsen af skov. Tag evt. frokost eller kaffe med derop og sid på stubbene rundt om betonbordene.
 • ”Toppen”: et lille græsareal med indgang mellem nr. 55 og 59.

Herudover skal foreningen sørge for vedligeholdelse af følgende fællesarealer:

 • Græsrabatter: Græsareal ved Nørregade – Kommunen har overtaget vedligehold af både græs og fortov omkring samt voldene til regnvandsbassinet.
 • Sti mod Nørregade – vedligeholdes til fællesarbejde.
 • Sti mod Bjerget samt lille areal ved stien (ud mod Bjerget) -vedligeholdes til fællesarbejde.
 • Et kort stykke af stien ned mod Svalevej (indtil knækket).
Festudvalg og arrangementer

Antallet af fælles arrangementer afhænger i stor grad af grundejernes eget initiativ. Der kan være tale om afholdelse af f.eks. følgende arrangementer:

 • Fastelavn: Vi slår ”katten af tønden” typisk udendørs i en carport i området eller på legepladsen. Bagefter er der kakao, boller til alle fremmødte og slik til børn.
 • Fællesarbejde både forår og efterår: Vi afslutter som regel med fælles frokost og hygger undervejs med forfriskninger.
 • Sankt Hans aften – f.eks. fælles bål- eller grillarrangement.
 • Sommerfest /vejfest (dog ikke hvert år): F.eks. fællesspisning, hygge og dans i telt.

Dato for de enkelte arrangementer annonceres på Kildevangens hjemmeside og udsendte indbydelser via mails eller fysisk post. Vi mangler altid en hjælpende hånd til at få stablet et arrangement på benene, så har du lyst til at medvirke i festudvalget, så kontakt bestyrelsen.

Kabel-tv og Fibernet

Alle grundejere har i 1996 fået indlagt TDC kabel-tv over kontingentet for grundejerforeningen. Opkrævning og ændring af abonnement sker direkte til TDC/YouSee. I 2014 har Grundejerforeningen indgået en aftale med AURA om installation af fibernet. Fibernet og evt. øvrige ydelser bestilles af den enkelte grundejer via www.aura.dk/internet.

Hjertestarter

Grundejerforeningen har i 2023 af egne midler købt og installeret en hjertestarter. Du finder denne på hjørnet ud for nr. 22 (ved legepladsen). Hjertestarteren er tilmeldt til hjerteløberordningen. Der er tegnet serviceaftale på den, så den altid bør være klar til brug, hvis behovet opstår.

kommunikation

E-mail er foreningens officielle informationskanal og bruges i så stort omfang som muligt. Derfor forventer vi, at alle har en e-mailadresse, som foreningen kan benytte. Giv din e-mailadresse til foreningens formand og kasserer, når du flytter ind. Og giv lyd, hvis du skifter mailadresse. Se bestyrelsens mailadresser under “Bestyrelsen”. På hjemmesiden under “Dokumenter” kan du i øvrigt finde vedtægter, deklaration, fiberaftale og referater fra generalforsamlingen samt andre dokumenter og datoer af fælles interesse.

Facebook: Grundejerforeningen har en facebook-gruppe med navnet Kildevangen Hinnerup. Den er ikke forbeholdt bestyrelsen, men alle kan skrive opslag på den. Brug facebook-gruppen til stort og småt, men brug den fortrinsvis til ting der har en vis fælles interesse for vejens beboere. Og hold en pæn tone!

Sikker trafik i Kildevangen

Ved indkørslen til Kildevangen er opsat et skilt med hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Da alle i Kildevangen skal kunne færdes sikkert på vores område, beder vi alle, både gæster og faste beboere, om at respektere denne begrænsning og passe på børn i alle aldre.

Ved udkørsel fra Kildevangen er der brug for særlig opmærksomhed på trafik, der kommer ned ad Haarvej mod Nørregade, bilerne kører ofte for stærkt og kan pludselig dukke op!

Aktuelle oplysninger 2023-2024

Nedenfor kan du se nogle konkrete oplysninger for regnskabsåret 1. oktober 2023 til 30. september 2024

Det samlede kontingent for 2023-2024 er 501,00 kr., fordelt på:

 • Kontingent til Grundejerforeningen 1,00 kr.
 • Depositum for deltagelse i fællesarbejde 500,00 kr.

Kontingentopkrævning står Grundejerforeningen for, og den opkræves sædvanligvis i januar-februar til betaling i starten af den efterfølgende måned.

Uoverensstemmelser

Vi er en lille grundejerforening, hvor alle kommer til at kende hinanden – somme tider på godt og ondt. Bestyrelsen opfordrer naturligvis alle til at udvise godt naboskab, og at alle viser hinanden hensyn i hverdagen.

Skal man i gang med et projekt, som kan genere naboerne, så tal med dem, inden arbejdet igangsættes. Og orienter ved samme lejlighed gerne bestyrelsen om det.

Det samme gælder, hvis man skal holde en fest, som kommer til at støje. Erfaringsvis er der god forståelse fra naboerne, men det er altid en god ide at advisere naboer herom inden festen. Husk: Ikke alle bruger facebook, så kontakt også gerne berørte naboer direkte.

Hvis der alligevel opstår uoverensstemmelser, opfordres grundejerne i videst muligt omfang til at bilægge disse ved en god indbyrdes snak og evt. en kop ”dialogkaffe”.

Vi gør i den sammenhæng opmærksom på, at der findes en tinglyst deklaration, som fastlægger forhold angående bebyggelse, benyttelse, vejanlæg, hegn m.m., og som alle grundejere automatisk har tilsluttet sig ved køb af ejendom på Kildevangen. Deklarationen kan downloades her på hjemmesiden under “Dokumenter”.

I tilfælde af uløselige konflikter kan bestyrelsen træde til og søge mægling mellem parterne. Men dette bør være sidste udvej, når alle andre muligheder er prøvet af.

Arrangementskalender 2023-2024

En arrangementskalender for 2023-2024 foreligger endnu ikke. Vi forventer dog, at næste arrangement er fastelavn, som afholdes den 11. februar 2024. Nedenfor kan du se en liste over datoer for arrangementer i regnskabsåret 2022-2023:

 • Fastelavn: 11. februar 2024.
 • Arbejdsdag: Afholdes 25. maj og 14. september (se hjemmeside)
 • Sankt Hans aften: Bål/grillarrangement 23. juni (datoen ligger jo fast)
 • Vejfest og 50 års jubilæumsfest: 31. august 2024.
 • Generalforsamling: 26. november 2024 i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus
Bestyrelsen 2023-2024

Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv. Opgave- og ansvarsfordelingen er indtil videre som følger:

 • Formand: Mette Kongerslev (nr. 49)
 • Næstformand: Signe Christiansen (nr. 23C)
 • Kasserer: Jens Erik Jensen (nr. 10)
 • Menige medlemmer: Niels Henrik Wulff (nr. 77) og Ane Hejlskov Jacobsen (nr. 51)